منوی ناهار
منوی شام
افزودن غذا به یادداشت
مشاهده دفترچه یادداشت
دفترچه یادداشت
اسکرین شات ثبت سفارش
ثبت سفارش
تحویل حضوری
هزینه سفارشات
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید
ارسال پیک
هزینه سفارشات
هزینه ارسال
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید